return policy


Elke reservatie of bestelling zal zo vlug mogelijk bevestigd worden per e-mail. Gelieve bij niet-ontvangst contact op te nemen met ons.

Elisa Lee kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant ben u verantwoordelijk voor alle zendingen van Elisa Lee die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven.

Elisa Lee behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen ontvangen. Indien een minderjarige een artikel wil kopen op onze site, dient de bestelling door een meerderjarige voogd geplaatst en betaald te worden.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Elisa Lee wanneer Elisa Lee de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Elisa Lee uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

Elisa Lee kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Ons aanbod: Alle producten die door Elisa Lee aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De teksten zijn in de Nederlandse of Engelse taal, met sommige Engelse woorden of begrippen in de productvoorstelling.

Elisa Lee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

De artikelen op onze sites en in de folders zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de afbeeldingen door meerdere fotografen gemaakt zijn.

Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. Elisa Lee doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Elisa Lee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een latere levering van een product.

Nog vragen? Schrijf ons een mailtje!

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles (BTW incl., 21%), behalve de verzendingskosten. Elisa Lee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Elisa Lee heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.

De prijs van onze juwelen kan af en toe veranderen (zoals ook het zilver vaak in waarde stijgt). De prijs die door de klant moet betaald worden, is deze vanop het moment waarop de bestelling geplaasts wordt.

Verzendkosten:

De verzendkosten (frankering, juwelendoosje, verzekering van uw pakje) bedragen 12 euro tenzij anders aangegeven. Bestellingen van 75 euro of meer worden altijd aangetekend verstuurd per Post of via een koerier. Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt.

3. Levering

De pakjes worden vanuit België verstuurd.

Belangrijk: indien u het pakje wenst af te halen in de shop in Gent, dan schrijft u bij leveringsadres: Galerie Leenknegt Hoogpoort 33, 9000 Gent.

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Elisa Lee hanteert een leveringstermijn van ongeveer 21 dagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt Elisa Lee u hiervan direct in kennis.


Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend van maximaal 30 euro (voor pakje buiten Europa) voor de verpakkings- en verzendkosten van uw pakje. Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt. Bij de levering van de door u bestelde artikelen ontvangt u tevens een aankoopbewijs, welke ook geldt als een geldig garantiebewijs.

Elisa Lee doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Elisa Lee  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. Elisa Lee zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 3 dagen na ontvangst. Elisa Lee behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.

4. Betaling

U kan betalen via Paypal. De betaling gebeurt steeds in EURO.

Bestellen en betalen bij Elisa Lee is volledig veilig! U kan in alle veiligheid winkelen bij Elisa Lee U hoeft zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens wanneer u bestelt op onze website. Wij waarborgen u dat elke aankoop beveiligd is. Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werken we samen met PAYPAL.

Gelieve het juiste kredietkaartnummer en de juiste vervaldatum mee te delen. Onjuiste informatie kan uw bestelling vertragen of onuitvoerbaar maken. Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend.

Elisa Lee is niet verantwoordelijk voor mogelijk extra kosten die voortvloeien uit bankkosten. De artikels blijven in ieder geval eigendom van Elisa Lee totdat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken te Gent.

5. Uw recht de bestelling terug te sturen

Omdat al onze juwelen op vraag van de klant gemaakt worden, is het vanaf het moment de bestelling officieel wordt doorgegeven, niet langer mogelijk af te zien van de bestelling. 

Uiteraard zullen wij, mocht er sprake zijn van een beschadiging of fout van onzentwege, instaan voor een correcte afhandeling van de bestelling. In dat geval moet dit binnen de 7 dagen gemeld worden en kan de bestelling worden teruggestuurd, zodat wij dit kunnen oplossen en de klant een nieuw juweeltje toesturen.

6. Uw persoonlijke gegevens

Elisa Lee doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

7. Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Elisa Lee is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Elisa Lee, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Elisa Lee.

Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen bevoegd zijn.

9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Elisa Lee/ serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via email. Elisa Lee zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.

Nog vragen? Stel ze door een email te sturen via het contactformulier van deze website.

9. Privacy Beleid

Elisa Lee respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij hebben die informatie over u nodig om uw bestellingen zo vlug en vlot mogelijk uit te voeren. Deze gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geslaagde geïndividualiseerde winkelervaring aan te bieden die rekening houdt met uw smaak en voorkeur.

Elisa Lee leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke informatie verzamelen wij? Hoe gebruiken wij ze? Wanneer u een product koopt, vragen wij u de volgende informatie te geven

  1. Uw e-mail adres
  2. Uw voornaam en uw familienaam
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw correspondentie- en uw factuuradres
  5. Het nummer van uw kredietkaart en haar vervaldag via een beveiligde server van Paypal. Wij kunnen nooit uw credit card gegevens zien of opvragen.

Winkelen bij ons is volledig veilig dankzij de goede samenwerking met Paypal.

10. Opmerkingen:

U bent niet verplicht uw telefoon- en faxnummer te geven. Het zal evenwel onze klantendienst, indien nodig, in staat stellen vlug contact met u op te nemen.

Wij zullen van uw bezoeken aan onze website en uw bestellingen gebruik maken om u een nog meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Dankzij deze informatie kunnen wij u producten suggereren en tips geven die u naar onze mening waardevol en nuttig zal vinden. U krijgt van ons steeds de gelegenheid ons ervan te informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen. Indien u deze gepersonaliseerde informatie niet meer wil krijgen, dan kan u zich uitschrijven door hier te klikken, uw paswoord in te geven en op de pagina Zich Uitschrijven uw keuze kenbaar te maken.

Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. Elisa Lee geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om een email te sturen via onze website om geen promotionele emails meer te krijgen of om te klikken op de link onderaan elke promo-mail die u krijgt.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden niet gebruikt om u via email of brief op de hoogte te houden van activiteiten van partners of derden.

Indien u uw gegevens wil aanpassen dan kan u dat rechtstreeks doen op de site (na het plaatsen van een bestelling) of door het sturen van een email naar info@elisa-lee.be. of via het contactformulier via deze website.